O nás

 

Buk: III.A,B   -       50 €               Buk: II.tr  -       80 €

Dub  III.C   -       60 €               

                                  Dub  III.B   -        80

                                 

                                  transport  1€/km

                                  telefon:  00421 903 231 753  ,  00421 911 545 335

 

EU flag

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Číslo výzvy: 2/PRV/2015

Kód projektu: 083BB020005

Názov projektu: Oprava protipožiarnej lesnej cesty Rybník – Hlaviny

Miesto realizácie: obec Rybník, okres Revúca

Zmluva o dielo zverejnená 17.5.2016.

 

Stav cesty pred začiatkom projektu

Získané certifikáty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.