O nás

 

                                 

                       Kontakt doprava dreva

                       Telefón : 0903231753  ,  0903 545 335

 

 

 

 

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Číslo výzvy: 2/PRV/2015

Kód projektu: 083BB020005

Názov projektu: Oprava protipožiarnej lesnej cesty Rybník – Hlaviny

Hlavný cieľ: zvýšiť ochranu lesov proti požiarom a prírodným katastrofám, zlepšiť dostupnosť lesov záchrannou požiarnou technikou opravou hlavnej vetvy protipožiarnej lesnej cesty a odbočovacej vetvy, zlepšiť požiarnu ochranu územia zrealizovaním protipožiarneho monitorovacieho systému s neptretržitou prevádzkou.

Miesto realizácie: obec Rybník, okres Revúca

Termín realizácie: 5/2017 - 10/2017

Zmluva o dielo zverejnená 17.5.2016.

Kúpna zmluva EDIS
Zmluva o NFP
Dodatok k zmluve o NFP

 

 

 

 

Stav cesty pred začiatkom projektu

 

Stav cesty po realizácii projektu

 

Získané certifikáty

ISO 9001 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom s označením STN EN ISO 9001:2001. Táto norma poskytuje organizáciám súbor doporučení a minimálnych požiadavkách pre implementáciu (zavedenie) efektívneho systému manažérstva kvality – ISO 9001. Obsahuje teda súbor pravidiel, ktorých dodržiavanie organizáciám prináša zlepšenie v mnohých smeroch.